Transkripte Dolganisch

data


OldManHares (tale)
ErSV_1964_OldManHares_flk
Language: Dolgan
Recorded in 1964 by P.E. Efremov
published in:
Efremov, P.E. i.a. (ed.). 2000. Fol’klor dolgan. Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka 19. Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta Arxeologii i Etnografii SO RAN, p. 184-187.

Licensed under CC-BY-4.0


SnowOwl (tale)
ErSV_1964_SnowOwl_flk
Language: Dolgan
Recorded in 1964 by P.E. Efremov
published in:
Efremov, P.E. i.a. (ed.). 2000. Fol’klor dolgan. Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka 19. Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta Arxeologii i Etnografii SO RAN, p. 188-191.

Licensed under CC-BY-4.0


OldWomanFoxFur (tale)
FeA_1931_OldWomanFoxFur_flk
Language: Dolgan
Recorded in 1931 by A.A. Popov
published in:
Efremov, P.E. i.a. (ed.). 2000. Fol’klor dolgan. Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka 19. Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta Arxeologii i Etnografii SO RAN, p. 194-197.

Licensed under CC-BY-4.0